Twitter: @detussenmanager

donderdag 22 december 2011

Survival of the fittest

Sinds Darwin wordt de stelling “survival of the fittest” door veel mensen als juist ervaren.

Deze stelling is vaak ook het thema in films. Al in de jaren 50 zagen we John Wayne, in zijn vele rollen als de cowboy, die alles alleen wel kan regelen. Wat van recentere tijd de welbekende Rambo.
In Nederland wordt deze manier van handelen doorgaans aangeduid met ‘macho’-gedrag.

Onderzoeken in de tachtiger jaren wijzen uit dat het ‘recht van de sterkste’ in de natuur beslist niet de garantie is voor overleven. Uit meer genuanceerde onderzoekingen blijkt het zo te zijn, dat de Soorten, die zich adequaat weten aan te passen aan de veranderende situatie, overleven, terwijl Soorten die dat niet voor elkaar krijgen decimeren, respectievelijk uitsterven.

Wanneer in een organisatie tussen mensen onderling een zekere mate van competitie aanwezig is, kan dit stimulerend en gezond werken. Wanneer echter de competitie te ver wordt doorgevoerd en ontaart in rivaliteit is het gevolg ineffectiviteit binnen een organisatie. Het gaat er dan niet meer om wie er gelijk heeft maar wie er gelijk krijgt, los van de vraag of dat gelijk krijgen enige waarde toevoegt aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. En zijn vervolgens de “kruiddampen” opgetrokken is niet uitgesloten dat het achteraf een Pyrrusoverwinning blijkt te zijn.
 
Om dit soort situaties te voorkomen zou het goed zijn als met name managers – en dat zijn degenen die medewerkers aansturen – leren om hun competitieve instelling om te zetten in complementair handelen. Anders gezegd, hoe kunnen we de kwaliteit van een bepaalde groep of een enkeling aanvullen met die van anderen, dusdanig, dat de betrokkenen elkaar in hun werk en in het bereiken van resultaten versterken.
Veelal blijkt, dat wanneer op deze wijze gewerkt wordt, het geheel meer is dan de som van de delen. Anders geformuleerd: 1 plus 1 wordt 3.

Het concept van Business-, Skills- en task management gaat uit van deze complementaire manier van denken en handelen. En wel vanuit de individuele toegevoegde kwaliteitswaarde gericht naar een gezamenlijk succes. Een belangrijke ‘lifeline’ daarbij is een onderling vertouwen.
Met deze 3 complementaire managementrollen en een knipoog naar de 3 waarden van Treachy en Wiersema[1] komt je tot “Customer business”, Skill leadership en Task excellence .

Waarbij:
Business management (betreft kennis van de ontwikkelende markt en organiseren van een antwoord)
Het is de taak van managers die belast zijn met business management om antwoord te geven op de vraag Welke kansen er zijn in Welke markt tegen Welke prijs, hoe zich dat op termijn ontwikkelt en op Welke wijze een Dienstverlener in termen van organisatie en focus kan anticiperen op deze veranderende markt.

Skills management (betreft kennis en vaardigheid)
Het is de taak van managers die belast zijn met skills management antwoord te geven op de vragen Hoe bepaalde diensten uitgevoerd moeten worden en Waarom het op die manier moet. Vernieuwend en creatief anticiperen op ontwikkelingen in de product/diensten portfolio.

Task management. (betreft taakstelling en uitvoering)
Het is de taak van managers die belast zijn met het task management antwoord te geven op de vragen Wat moet door Wie, Wanneer, Waar gedaan worden. Hierbij speelt efficiency in en de kwaliteit van processen een grote rol.

Het zal duidelijk zijn, dat managers die belast zijn met Business management een aansturende rol hebben, die gestoeld is op het geven van richting en middellange termijn strategieën; zaken die aangeleverd worden aan de managers die zich bezig houden met skill- en task management  om vervolgens hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Het is mijn overtuiging dat bedrijven met dit Leadership in de competitieve markt van vandaag ook de “Fittest” blijkt te zijn.

Heemstede 22 december 2011
V. Slootmans
[1] The discipline of market leaders van Michael Treachy en Fred Wiersema 1996.
Met het adagium van: “Kies uw klanten, beperk uw focus en domineer uw markt”  op de waarden van: Customer Intimacy, Product Leadership en Operational excellence

Geen opmerkingen:

Een reactie posten